Xiaoshan Hospital entrance

Xiaoshan Hospital entrance

Here is the entrance to the hospital.